Mar Ephraim Seminary, Chingavanam


Mar Ephraim Seminary, Chingavanam

Knanaya Archdiocese Mar Ephraim Seminary Chingavanam is located in Kottayam.