આંતરરાષ્ટ્રીય ચિલ્ડ્રન્ઝ પેઇન્ટિંગ સ્પર્ધા 2018
ક્લિન્ટની યાદમાં


વિજેતા 23 મે 2019 જાહેર કરવામાં આવશે