આંતરરાષ્ટ્રીય ચિલ્ડ્રન્ઝ પેઇન્ટિંગ સ્પર્ધા 2018
ક્લિન્ટની યાદમાં
Picture of Edmund Thomas Clint

અમારો સંપર્ક કરો


વધારના માહિતી માટે, clint@keralatourism.org પર કોન્ટેસ્ટ સહાયકને ઈમેઈલ કરો અથવા +91 7012993589 પર કોલ કરો.

હરીફાઈ વિશેની બધી વાતચીત ફક્ત અંગ્રેજી ભાષામાં જ હશે.