ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2018
ಕ್ಲಿಂಟ್ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ


ಸಮಿತಿಯು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ 2000 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 31, 2019 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ

ಮೇ 2, 2019 ರಂದು ವಿಜೇತರನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ