ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2018
ಕ್ಲಿಂಟ್ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ

ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಚಾರಕರಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

ಇದೋ ಬಣ್ಣಗಳ ಉತ್ಸವ ಇಲ್ಲಿದೆ!

ಬನ್ನಿ, ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2018ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ!

ಭಾರತದ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿರಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವೇಶಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ