കേരള ടൂറിസം നടത്തുന്ന 2018-ലെ അന്താരാഷ്ട്ര ബാല ചിത്ര രചനാ മത്സരം
ക്ലിന്റിന്റെ സ്‌മരണയ്‌ക്ക്‌


2019 മെയ് 23-നു വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിക്കും.