കേരള ടൂറിസം നടത്തുന്ന 2018-ലെ അന്താരാഷ്ട്ര ബാല ചിത്ര രചനാ മത്സരം
ക്ലിന്റിന്റെ സ്‌മരണയ്‌ക്ക്‌

മത്സര പങ്കാളിയായി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുക. പ്രമോട്ടറായി രജിസ്‌റ്റര്‍ ചെയ്യുക

ഇതാ, വര്‍ണ്ണങ്ങളുടെ ഉത്സവം

2018-ലെ ക്ലിന്റ്‌ സ്‌മാരക അന്താരാഷ്ട്ര ബാല ചിത്രരചനാ മത്സരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കൂ, ഉജ്ജ്വല സമ്മാനങ്ങള്‍ നേടൂ... !

കേരളയാത്ര സമ്മാനം രചനകള്‍ ഓണ്‍ലൈനായി അയയ്‌ക്കാം