అంతర్జాతీయ బాలల పెయింటింగ్ పోటీ 2018
క్లింట్ జ్ఞాపకార్ధం


23 మే 2019 లోగా విజేతలు ప్రకటించబడతారు