ലോക പൂക്കള മത്സരം 2022 ലോക പൂക്കള മത്സരം 2022
Global Pookkalam Competition 2022

ബന്ധപ്പെടുക

| +91 70129 93589

contest@keralatourism.org


എല്ലാ പ്രവര്‍ത്തി ദിവസങ്ങളിലും രാവിലെ 10 മണി മുതല്‍ വൈകിട്ട്‌ 5 മണി വരെ (ഇന്ത്യന്‍ സമയം) ലഭ്യമാണ്‌.
മത്സരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ആശയവിനിമയവും ഇംഗ്ലിഷിലോ മലയാളത്തിലോ ആയിരിക്കണം.