ലോക പൂക്കള മത്സരം 2022 ലോക പൂക്കള മത്സരം 2022

ലോക പൂക്കള മത്സരം 2022

ലോക പൂക്കള മത്സരം 2022

വിശ്വസാഹോദര്യത്തിന്റെ

Global Pookkalam Competition 2022

ലോക പൂക്കള മത്സരം 2022

ഈ ഓണക്കാലത്ത്‌ കേരള ടൂറിസം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ലോകപൂക്കള മത്സരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ ഏവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു. നിങ്ങള്‍ അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന പൂക്കളങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ അയയ്‌ക്കൂ, സമ്മാനങ്ങള്‍ നേടൂ.

Message by Minister
Play Button
Message by Minister
Play Button
Message by Director
Play Button
Loka Pookkalam competition
Play Button
Loka Pookkalam-How to participate -English
Play Button
Loka Pookkalam-How to participate -Malayalam
Play Button
ലോക പൂക്കള മത്സരം 2022 ലോക പൂക്കള മത്സരം 2022