വിലാസം

ബേക്കല്‍ റിസോര്‍ട്‌സ്‌ ഡവലപ്‌മെന്റ്‌ കോര്‍പറേഷന്‍ ലിമിറ്റഡ്‌
കോട്ടക്കുന്ന്‌
ബേക്കല്‍ ഫോര്‍ട്ട്‌ (പോസ്‌റ്റ്‌)
കാസറഗോഡ്‌- 671316
ഫോണ്‍: +91 467 2950500
ഇമെയില്‍:brdc@bekaltourism.com