കവ്വായിയില്‍ കയാക്ക്‌ തുഴയാം

കണ്ടല്‍ക്കാടുകള്‍ക്കിടയിലുടെ മരതകനിറമുളള വെളളത്തില്‍ കയാക്ക്‌ തുഴഞ്ഞു പോകാം.