തളങ്കര ഹാര്‍ബര്‍

അസ്‌തമയക്കാഴ്‌ച്ചകള്‍ കാണാനും അലസം നടക്കാനും...