കുമ്പള കോട്ട

മഞ്ചേശ്വരത്തെ കുമ്പള ഗ്രാമത്തിലാണ്‌ ബേഡന്നൂര്‍ നായിക്കുമാര്‍ പണിതതെന്ന്‌ കരുതുന്ന കുമ്പള കോട്ട.