പടന്നക്കാട്‌ തൂക്കുപാലം

നീലേശ്വരത്തിനടുത്ത്‌ കാര്യങ്കോട്‌ പുഴയ്‌ക്ക്‌ കുറുകെയാണ്‌ 150 മീറ്റര്‍ നീളമുളള ഈ തൂക്കുപാലമുളളത്‌.