കക്ക വാരുന്നവര്‍

വലിയപറമ്പ കായലിലെ പതിവുകാഴ്‌ച്ച.