കേരള മ്യൂറല്‍ ആര്‍ട്ട്‌ ഗാലറി

ചുവര്‍ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദര്‍ശനവും വില്‍പ്പനയും നടക്കുന്ന വെളളിക്കോത്തെ ആര്‍ട്ട്‌ ഗാലറി.