Trade Media
     

ਅਡਾ ਪ੍ਰਥਮਨ

 
 
ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਯਸਮ (ਡਿਜਰਟ ਡਿਸ਼) ਹੈ। ਅਡਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਾਵਲ ਦੇ ਕਣਾ ਤੋ ਬਣੀ ਹੋਈ ਲਪਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਮਨ, ਮਿੱਠਾ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਥਮਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਸਤੂ। ਇਸਨੂੰ ਇਹ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿੱਕ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਅਡਾ ਪ੍ਰਥਮਨ ਸਾਰੇ ਪਾਯਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ, ਘਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਘਰੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੀਜ਼ਾ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਹਾਂ, ਜਦੋ ਪ੍ਰਥਮਨ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਡਾ ਅਕਸਰ ਬਜਾਰੋ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਅਡਾ ਘਰੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਨਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਮੱਗਰੀ
  • ਕੱਚੇ ਚੌਲ - 1 ਕੱਪ
  • ਖੰਡ - 1 ਕੱਪ
  • ਨਾਰੀਅਲ - 2
  • ਗੁੜ - 1/2 ਕਿਲੋ
ਸਜਾਉਣ ਲਈ
  • ਕਾਜੂ - 1/4 ਕੱਪ
  • ਸੌਗੀ - 1/4 ਕੱਪ
  • ਇਲਆਚੀ - 6
  • ਤਲਣ ਲਈ ਘਿਓ
ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ
ਅਡਾ ਲਈ ਲਪਸੀ (ਬਾਟਰ) ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ।
ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਚਾਵਲ ਭਿਗੋ ਦਿਓ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਹਾਂ ਛਾਣ ਕੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਕਾਓ। ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਬਰੀਕ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲਓ ਅਤੇ ਬਰੀਕ ਛੱਨਣੀ ਨਾਲ ਛਾਨ ਲਓ।

ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ 2 ਚਮਚ ਪਿਘਲਿਆ ਹੋਇਆ ਘਿਓ, 2 ਚਮਚ ਖੰਡ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਫੁੱਲਕੇ ਜਾ ਕੁਕੀਜ਼ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਹਾ ਗੁਨ ਲਓ।

ਅਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ
ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲੈ ਲਵੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 6-6 ਇੰਚ ਦੇ ਵਰਗਾਕਾਰ ਟੁਕੜੇ ਬਣਾ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅੱਗ ਤੇ ਸੁੱਕਾ ਕੇ ਨਰਮ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਦਿਓ। ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਸਾਈਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਪਿੱਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਫੈਲਾ ਦਿਓ। ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਬਾਲਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ।

ਇਹ ਉਦੋ ਤੱਕ ਕਰੋ ਜਦੋ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਲਪਸੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦੋ ਅਡਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਹਾਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋ ਉਹ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਤੈਰਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਦੂਜੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀ ਤਿੰਨ ਯਾ ਚਾਰ ਅਡਾ  ਨੂੰ ਇਕੋ ਵਾਰ ਸਟੀਮਰ ਵਿੱਚ ਭਾਫ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੀ ਪਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੱਕ ਜਾਉਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋ ਕੱਢ ਲਵੋ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਵੋ। ਧੋਣ ਵੇਲੇ 3 - 4 ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਬਦਲੋ ਤਾਕਿ ਚਿਪਚਿਪਾਹਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਲੇ ਪਤਲੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਲਓ।

ਅਡਾ ਪ੍ਰਥਮਨ ਬਨਾਉਣਾ
ਨਾਰੀਅਲ ਨੂੰ ਕੱਦੁਕਸ ਕਰੋ ਅਤੇ 1/4 ਕੱਪ ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਧ, 1 1/2 ਕੱਪ ਦੂਜਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ 2 ਕੱਪ ਤੀਸਰਾ ਦੁੱਧ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ।

ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਗੈਸ ਤੇ ਚੜਾਓ ਅਤੇ 1/4 ਕੱਪ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਪਕੇ ਹੋਏ ਅਡਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਹਾਂ ਤਲੋ। ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਦੁੱਧ, ਗੁੜ ਅਤੇ ਖੰਡ ਪਾ ਕੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਮਧਿਅਮ ਲਾਟ ਤੇ ਪਕਾਓ।

ਦੂਜਾ ਦੁੱਧ ਪਾਓ ਅਤੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਉਬਾਲੋ। ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਹਾਂ ਹਿਲਾਉੰਦੇ ਹੋਏ ਗੈਸ ਤੋ ਉਤਾਰ ਲਵੋ।  1 ਚਮਚ ਇਲਆਚੀ ਪਾਊਡਰ ਪਾਓ ਅਤੇ ਫੇਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਹਾ ਰਲਾਓ। ਹੁਣ ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਕਾਜੂ ਅਤੇ ਸੌਗੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਸ਼ੁਕੀਨੀ ਕੁੱਕ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਧ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਉਹ ਦ੍ਰਵ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਾਰੀਅਲ ਨੂੰ ਪੀਹਣ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਧ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਨਾਰੀਅਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮਿਕਸਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋ ਦੂਜਾ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫੇਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਹਾਂ ਤੀਸਰਾ ਦੁੱਧ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲੈਲਾ ਵੇਨੂ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਕਵਾਨ ਵਿਧੀ  
ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ : +91 9895534383
ਈਮੇਲ :  devoo_07@yahoo.co.in


 
 
 
Photos
Photos
information
Souvenirs
 
     
Department of Tourism, Government of Kerala,
Park View, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695 033
Phone: +91-471-2321132 Fax: +91-471-2322279.

Tourist Information toll free No:1-800-425-4747
Tourist Alert Service No:9846300100
Email: info@keralatourism.org

All rights reserved © Kerala Tourism 1998. Copyright Terms of Use
Designed by Stark Communications, Hari & Das Design.
Developed & Maintained by Invis Multimedia