Международен конкурс за детска рисунка 2018
в памет на Клинт
Picture of Edmund Thomas Clint

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ


 1. В онлайнконкурсътзарисункамогат да участватдецаотвсичкистранипосвета. Тъй като това състезание е за деца на възраст между четири и шестнадесет години (родени на/след 01.09.2002 и на/преди 01.09.2014), техните родители или законни настойници трябва лично или с помощта на преводач, да прочетат, разберат и приемат сроковете и условията на конкурса, публикувани тук на английски език.
 2. ВсичкизаконинаРепубликаИндияважатзатозиконкурс.
 3. Сподаванетоназаялението за участие, участникът и неговият/нейниятродителилизаконеннастойникприематвсичкиправила и условиянаконкурса.
 4. Кералатуризъмсизапазваправотодапрекратиконкурсачастичноилиизцялоилида променисроковете и условиятанаконкурсачастичноилиизцяло, безпосочване на конкретнапричина.
 5. Секретарят наМинистерствотонатуризманаКералащебъдепоследнатаинстанциязавземаненарешение и/илиурежданенаспороткакъвто и да е характер, произтичащиотилисвързани с тозиконкурс и решениетонасекретарящебъдеокончателно и неподлежинаобжалванепокакъвто и да било начин.
 6. Участникът в този конкурс трябва да нарисува на хартия картина на тема „Керала“. Той/тя може да използва за справка наличните снимки и видео клипове за Керала. Сканирано копие на рисунката трябва да бъде изпратено до уебсайта на Керала Туризъм, използвайки начина за онлайн качване на рисунките. Участникът трябва също да изпрати оригиналната рисунказа негова сметка, ако Керала Туризъм, го изиска.
 7. КералаТуризъмсизапазваправотодаизползварисунките, получениза участие в конкурса,занеговатарекламаилипромоционалнидейности.
 8. Всички съобщения относно конкурса ще бъдат само на английски език.

ВижтеподробнитеПравила и условия

График на кампанията


 1. Регистрациятазатозиконкурсзапочвана 1 септември 2018 г. Изпращането на рисунките може да започне веднага след приключване на проверката на регистрацията.
 2. Рисунките могат да се изпращат до 31 януари 2019 г.
 3. Най-добрите2000 рисунки щебъдатподбраниотжури и публикуванина 15 февруари 2019 г.
 4. Победителите ще бъдат обявени преди 15 март 2019 г.