குழந்தைகளுக்கான சர்வதேச ஓவியப் போட்டி 2018
கிளிண்ட் நினைவாக


மிகச் சிறந்த 2000 படங்கள் ஒரு குழுவினால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு 31 மார்ச் 2019 அன்று வெளியிடப்படும்

வெற்றியாளர்கள் 2 மே 2019 க்கு அறிவிக்கப்படுவார்கள்.