കേരള കടൽത്തീരങ്ങൾ

 

കേരളത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ അതിരിനെ തൊട്ടുതലോടിക്കൊണ്ട് അറബിക്കടലിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യമുണ്ട്. കടലമ്മയുടെ പലഭാവങ്ങൾ പേറുന്ന ഒട്ടനവധി കടൽത്തീരങ്ങളും. അനന്തതയിലേക്ക് നോക്കിയിരുന്നു കിനാവ് കാണാനും, തിരയ്ക്കൊത്ത് ആർത്തുല്ലസിക്കുന്ന കുട്ടിയാവാനും, മനസ് കുളിരുവോളം നീന്തി തുടിക്കാനുമൊക്കെ അനുയോജ്യമായ കടൽത്തീരങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ടിവിടെ. സാഹസികത ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവര്‍ക്കായി വാട്ടർസ്പോർട്സ് സൗകര്യങ്ങൾ ഉളള കടൽത്തീരങ്ങളുമുണ്ട്. ഇവിടത്തെ തട്ടുകടകളില്‍ നിന്ന് കൊതിയൂറും പ്രാദേശിക രുചികള്‍ ആസ്വദിക്കാം. കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തമായ കടൽത്തീരങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ചുവടെ.

District Tourism Promotion Councils KTDC Thenmala Ecotourism Promotion Society BRDC Sargaalaya SIHMK Responsible Tourism Mission KITTS Adventure Tourism Muziris Heritage saathi nidhi Sahapedia

Toll free No: 1-800-425-4747 (Within India only)

Department of Tourism, Government of Kerala, Park View, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695 033
Phone: +91 471 2321132, Fax: +91 471 2322279, E-mail: info@keralatourism.org.
All rights reserved © Kerala Tourism 2023. Copyright | Terms of Use | Cookie Policy | Contact Us.
Developed & Maintained by Invis.
×
This wesbite is also available in English language. Visit Close