എവിടെ താമസിക്കാം

 

വിനോദ സഞ്ചാര സൗകര്യങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്ന സേവനദാതാക്കള്‍, വിനോദ സഞ്ചാരികള്‍ എന്നിവര്‍ക്കു വേണ്ടി വികസിപ്പിച്ചതാണിത്. വിനോദ സഞ്ചാര മേഖലയിലെ സേവനദാതാക്കള്‍ക്ക് അവരുടെ താമസ ഇടങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ഇവിടെ നല്‍കാം. അതാത് ഉടമകളാണ് ഈ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ച് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുളളത്.

താമസ സൗകര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ മാത്രമേ ലഭ്യമാവുകയുള്ളു.

District Tourism Promotion Councils KTDC KTIL Thenmala Ecotourism Promotion Society BRDC Sargaalaya SIHMK Responsible Tourism Mission KITTS Adventure Tourism
Muziris Heritage saathi nidhi Sahapedia Food Craft Institute
Department of Tourism, Government of Kerala, Park View, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695 033
Phone: +91 471 2321132, Fax: +91 471 2322279, E-mail: info@keralatourism.org.
All rights reserved © Kerala Tourism 2024. Copyright | Terms of Use | Cookie Policy | Contact Us.
Developed & Maintained by Invis.
×
This wesbite is also available in English language. Visit Close