വാര്‍ത്താ മുറി

 

കേരളത്തെക്കുറിച്ചു എഴുതാനാഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്കുള്ള വിവരങ്ങളാണിതില്‍. ഈ സൈറ്റിലുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളും സൗജന്യമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. കൂടുതല്‍ സഹായത്തിന് ഞങ്ങളെ info@keralatourism.org-ല്‍ ബന്ധപ്പെടാം.

District Tourism Promotion Councils KTDC KTIL Thenmala Ecotourism Promotion Society BRDC Sargaalaya SIHMK Responsible Tourism Mission KITTS Adventure Tourism Muziris Heritage saathi nidhi Sahapedia
Department of Tourism, Government of Kerala, Park View, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695 033
Phone: +91 471 2321132, Fax: +91 471 2322279, E-mail: info@keralatourism.org.
All rights reserved © Kerala Tourism 2023. Copyright | Terms of Use | Cookie Policy | Contact Us.
Developed & Maintained by Invis.
×
This wesbite is also available in English language. Visit Close