വാര്‍ത്താ മുറി

 

കേരളത്തെക്കുറിച്ചു എഴുതാനാഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്കുള്ള വിവരങ്ങളാണിതില്‍. ഈ സൈറ്റിലുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളും സൗജന്യമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. കൂടുതല്‍ സഹായത്തിന് ഞങ്ങളെ info@keralatourism.org-ല്‍ ബന്ധപ്പെടാം.

District Tourism Promotion Councils KTDC Thenmala Ecotourism Promotion Society BRDC Sargaalaya SIHMK Responsible Tourism Mission KITTS Adventure Tourism Muziris Heritage saathi nidhi Sahapedia

Toll free No: 1-800-425-4747 (Within India only)

Department of Tourism, Government of Kerala, Park View, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695 033
Phone: +91 471 2321132, Fax: +91 471 2322279, E-mail: info@keralatourism.org.
All rights reserved © Kerala Tourism 2023. Copyright | Terms of Use | Cookie Policy | Contact Us.
Developed & Maintained by Invis.
×
This wesbite is also available in English language. Visit Close