വ്യാവസായികം

 

സഞ്ചാരികള്‍ക്കും വിനോദ സഞ്ചാര മേഖല വ്യവസായികള്‍ക്കും അവരുടെ ഇടപാടുകള്‍ സുതാര്യവും സുഗമവുമാക്കാന്‍ അവശ്യമായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുടെ പൂര്‍ണ്ണ പട്ടിക ഞങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നു. കേരള വിനോദ സഞ്ചാര വകുപ്പിന്റെ നേരിട്ടുള്ള മുന്‍കൈയ്യിലാണ് ഇവയെല്ലാം സാധ്യമാവുക. സംസ്ഥാനത്തെത്തുന്ന സഞ്ചാരികളുടെയും സംരംഭകരുടെയും ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ അനായാസം സാധ്യമാക്കുകയാണ് ഇതുകൊണ്ടു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സഞ്ചാരികള്‍ക്കും വിനോദ സഞ്ചാര മേഖലയിലെ വ്യവസായ സംരംഭകര്‍ക്കും അംഗീകാരം നേടാനും, ഇവയ്ക്കായുള്ള ഇ-സമര്‍പ്പണ ലിങ്കുകളും ആവശ്യമായ അപേക്ഷ രീതിയും മറ്റു വര്‍ഗ്ഗീകരണ പദ്ധതികളും, പ്രോല്‍സാഹനങ്ങളും ഇളവുകളും താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക് : വിശദാംശങ്ങള്‍ ഇംഗ്ലീഷില്‍ മാത്രമേ ലഭ്യമാവൂ.

District Tourism Promotion Councils KTDC KTIL Thenmala Ecotourism Promotion Society BRDC Sargaalaya SIHMK Responsible Tourism Mission KITTS Adventure Tourism
Muziris Heritage saathi nidhi Sahapedia Food Craft Institute
Department of Tourism, Government of Kerala, Park View, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695 033
Phone: +91 471 2321132, Fax: +91 471 2322279, E-mail: info@keralatourism.org.
All rights reserved © Kerala Tourism 2024. Copyright | Terms of Use | Cookie Policy | Contact Us.
Developed & Maintained by Invis.
×
This wesbite is also available in English language. Visit Close