കായലുകൾ

 

വാക്കുകൾക്കു വർണ്ണിക്കാനാവാത്ത മനോഹാരിതയാണ്  കേരളത്തിലെ കായലുകൾക്ക്. ഞങ്ങളുടെ ശേഖരത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ, കായൽ പരപ്പിലൂടെ ഉല്ലാസ യാത്ര നടത്തുമ്പോൾ സഞ്ചാരികൾ കാണുന്ന കാഴ്ചകളുടെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമാണ്. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ അത്ഭുതം എന്നതാണ് ഈ കായലുകൾക്കു യോജിച്ച വിശേഷണം.

District Tourism Promotion Councils KTDC Thenmala Ecotourism Promotion Society BRDC Sargaalaya SIHMK Responsible Tourism Mission KITTS Adventure Tourism Muziris Heritage saathi nidhi Sahapedia

Toll free No: 1-800-425-4747 (Within India only)

Department of Tourism, Government of Kerala, Park View, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695 033
Phone: +91 471 2321132, Fax: +91 471 2322279, E-mail: info@keralatourism.org.
All rights reserved © Kerala Tourism 2023. Copyright | Terms of Use | Cookie Policy | Contact Us.
Developed & Maintained by Invis.
×
This wesbite is also available in English language. Visit Close