കേരളത്തിലെ കടൽത്തീരങ്ങൾ

 

നമ്മുടെ കടൽത്തീരങ്ങൾ കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമുളള വിനോദ സഞ്ചാരികളെ ഒരുപോലെ ആകർഷിക്കുന്നു. നിത്യജീവിതത്തിലെ സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാൻ ഈ തീരക്കാഴ്ച്ചകളിലും തിരമാലകളിലും അൽപനേരം സ്വയം മറക്കാം. കേരളത്തിലെ  വിവിധ തീരങ്ങളുടെ മികച്ച ചിത്രങ്ങൾ ഇതിനൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്നു. കേരള വിനോദ സഞ്ചാര വകുപ്പാണ് ഈ ചിത്രങ്ങൾ ശേഖരിച്ചത്‌.

District Tourism Promotion Councils KTDC Thenmala Ecotourism Promotion Society BRDC Sargaalaya SIHMK Responsible Tourism Mission KITTS Adventure Tourism Muziris Heritage saathi nidhi Sahapedia

Toll free No: 1-800-425-4747 (Within India only)

Department of Tourism, Government of Kerala, Park View, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695 033
Phone: +91 471 2321132, Fax: +91 471 2322279, E-mail: info@keralatourism.org.
All rights reserved © Kerala Tourism 2023. Copyright | Terms of Use | Cookie Policy | Contact Us.
Developed & Maintained by Invis.
×
This wesbite is also available in English language. Visit Close