കൃഷ്ണനാട്ടം

 

സാധാരണക്കാരനും കലാസ്വാദകനും ഒരുപോലെ വിരുന്നാകുന്ന കലാരൂപം. വർണാഭമായ ഉടുത്തുകെട്ടും കിരീടവും അലങ്കാരങ്ങളും കൃഷ്ണനാട്ടത്തിനെ കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യമാക്കുന്നു. കടുംപച്ചയും റോസുമാണ് സാധാരണ ഉപയോ​ഗിക്കുന്ന നിറങ്ങൾ. ചുവന്ന കുപ്പായവും ഉത്തരീയവുമാണ് മിക്കവാറും എല്ലാ വേഷങ്ങൾക്കുമുളളത്. കൃഷ്ണൻ, അർജുനൻ, ​ഗരുഡൻ എന്നിവർക്ക് കരിനീല കുപ്പായമായിരിക്കും.

പരമ്പരാ​ഗതരീതിയിൽ എട്ടുദിവസം നീളുന്ന കൃഷ്ണനാട്ടത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ജനനം മുതൽ സ്വർ​ഗാരോഹണം വരെയുളള കഥയാണ് അവതരിപ്പിക്കുക. മദ്ദളം, ഇലത്താളം, ചേങ്ങില എന്നിവയാണ് പക്കവാദ്യങ്ങളായി ഉപയോ​ഗിക്കുന്നത്.

District Tourism Promotion Councils KTDC Thenmala Ecotourism Promotion Society BRDC Sargaalaya SIHMK Responsible Tourism Mission KITTS Adventure Tourism Muziris Heritage saathi nidhi Sahapedia

Toll free No: 1-800-425-4747 (Within India only)

Department of Tourism, Government of Kerala, Park View, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695 033
Phone: +91 471 2321132, Fax: +91 471 2322279, E-mail: info@keralatourism.org.
All rights reserved © Kerala Tourism 2022. Copyright | Terms of Use | Cookie Policy | Contact Us.
Developed & Maintained by Invis Multimedia.
×
This wesbite is also available in English language. Visit Close