പ്രാതൽ വിഭവങ്ങൾ

 

ലോകത്തിലെ മികച്ച പ്രാതലുകൾക്കു ഒപ്പം നിൽക്കുന്നവയാണ് നമ്മുടെ പ്രഭാത ഭക്ഷണവും. ദിവസം ആരംഭിക്കേണ്ടത് മികച്ച പ്രാതലോടെ ആയിരിക്കണം എന്ന ചൊല്ലിനെ അന്വർത്ഥമാക്കുന്നതാണ് രുചികരവും പോഷകമൂല്യമുളളതുമായ കേരളപ്രാതൽ. എരിവ്, പുളി എന്നിവയെക്കുറിച്ചു സന്ദർശകർ തെല്ലും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട. എല്ലാവരുടെയും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തു കൊണ്ടാണ് വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുക. അപ്പം, കള്ളപ്പം, പത്തിരി, പുട്ട്, ഇടിയപ്പം, കപ്പ പുഴുങ്ങിയത് എന്നിവയോടൊപ്പം കോഴിക്കറി, ആടുകറി തുടങ്ങി സ്വാദിഷ്ടമായ കറികളും ചേർന്ന പ്രഭാതഭക്ഷണ പാചകക്രമങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.

District Tourism Promotion Councils KTDC Thenmala Ecotourism Promotion Society BRDC Sargaalaya SIHMK Responsible Tourism Mission KITTS Adventure Tourism Muziris Heritage saathi nidhi Sahapedia

Toll free No: 1-800-425-4747 (Within India only)

Department of Tourism, Government of Kerala, Park View, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695 033
Phone: +91 471 2321132, Fax: +91 471 2322279, E-mail: info@keralatourism.org.
All rights reserved © Kerala Tourism 2023. Copyright | Terms of Use | Cookie Policy | Contact Us.
Developed & Maintained by Invis.
×
This wesbite is also available in English language. Visit Close