ഗോത്ര പാചകം

 

​കേരളത്തിലെ ഗോത്ര വിഭവങ്ങൾക്ക് സഞ്ചാരികളുടെ ഇടയിൽ പ്രിയമേറെയാണ്. അപൂര്‍വ്വങ്ങളായ ചേരുവകളും, ലളിതമായ പാചകരീതിയും ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഇവ കേരളത്തിന്റെ തനതു രുചിക്കൂട്ടുകളിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചവയാണ്. അവര്‍ സംരക്ഷിക്കുന്ന ആ പാചകക്കുറിപ്പുകളില്‍ ചിലതാണ് താഴെ :

District Tourism Promotion Councils KTDC Thenmala Ecotourism Promotion Society BRDC Sargaalaya SIHMK Responsible Tourism Mission KITTS Adventure Tourism Muziris Heritage saathi nidhi Sahapedia

Toll free No: 1-800-425-4747 (Within India only)

Department of Tourism, Government of Kerala, Park View, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695 033
Phone: +91 471 2321132, Fax: +91 471 2322279, E-mail: info@keralatourism.org.
All rights reserved © Kerala Tourism 2023. Copyright | Terms of Use | Cookie Policy | Contact Us.
Developed & Maintained by Invis.
×
This wesbite is also available in English language. Visit Close