മധുര വിഭവങ്ങള്‍

 

പായസത്തോടും മറ്റു മധുര പലഹാരങ്ങളോടും മലയാളികൾക്കുള്ള ഇഷ്ടം പ്രസിദ്ധമാണ്. കേരള വിനോദ സഞ്ചാര വകുപ്പ്‌ സംസ്ഥാനത്തെ കേൾവികേട്ട ഏതാനും മധുരവിഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ലഘുവിവരണം നൽകുന്നു. വിവിധ കുടുംബങ്ങളിൽനിന്നും സമാഹരിച്ച കുറിപ്പുകളാണിവ. കേരളീയരുടെ പാചക മികവിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഈ വിഭവങ്ങൾ.

District Tourism Promotion Councils KTDC Thenmala Ecotourism Promotion Society BRDC Sargaalaya SIHMK Responsible Tourism Mission KITTS Adventure Tourism Muziris Heritage saathi nidhi Sahapedia

Toll free No: 1-800-425-4747 (Within India only)

Department of Tourism, Government of Kerala, Park View, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695 033
Phone: +91 471 2321132, Fax: +91 471 2322279, E-mail: info@keralatourism.org.
All rights reserved © Kerala Tourism 2023. Copyright | Terms of Use | Cookie Policy | Contact Us.
Developed & Maintained by Invis.
×
This wesbite is also available in English language. Visit Close