ജില്ലയില്‍ ടൂറിസം രംഗത്ത്‌ നടപ്പാക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതികള്‍ ഇനി പറയുന്നവയാണ്‌.