സവിശേഷ സ്ഥലങ്ങള്‍

 
സമൃദ്ധവും വൈവിദ്ധ്യമേറിയതുമായ നമ്മുടെ ചരിത്രം ഏതൊരു കേരളീയനും അഭിമാനമാണ്. തലമുറകളായി കൈമാറിവന്ന സാംസ്കാരിക പൈതൃകം മറക്കാനാകാത്തതാണ്. ഇത്തരം പാരമ്പര്യ മൂല്യങ്ങളെ ആദരിക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനും കേരളത്തില്‍ ഒട്ടേറെ പ്രത്യേക കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ഉണ്ട്. ഈ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാം.
District Tourism Promotion Councils KTDC Thenmala Ecotourism Promotion Society BRDC Sargaalaya SIHMK Responsible Tourism Mission KITTS Adventure Tourism Muziris Heritage saathi nidhi Sahapedia

Toll free No: 1-800-425-4747 (Within India only)

Department of Tourism, Government of Kerala, Park View, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695 033
Phone: +91 471 2321132, Fax: +91 471 2322279, E-mail: info@keralatourism.org.
All rights reserved © Kerala Tourism 2022. Copyright | Terms of Use | Cookie Policy | Contact Us.
Developed & Maintained by Invis Multimedia.
×
This wesbite is also available in English language. Visit Close