വള്ളംകളികൾ

 

കേരളത്തിന്റെ തനതു വിനോദങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വളളംകളി. പലതരത്തിലുളള വളളങ്ങൾ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ചുണ്ടൻവളളങ്ങളുടെ മത്സരമാണ് പ്രധാനം. പരമ്പരാ​ഗത വഞ്ചിപ്പാട്ടുകളുടെ താളത്തിനും ഈണത്തിനും അനുസരിച്ചാണ് വള്ളങ്ങൾ മത്സരിക്കുക. ഓരോ ചുണ്ടൻ വള്ളത്തിനും നൂറടിയിലേറെ നീളമുണ്ടാകും. കേരളത്തിലെ കായൽപ്പരപ്പിൽ അരങ്ങേറുന്ന കേൾവികേട്ട വള്ളംകളി മത്സരങ്ങൾ ഏറെയുണ്ട്. എല്ലാ വർഷവും നടക്കുന്ന അവയുടെ ചെറുവിവരണം താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു. വള്ളംകളിയുടെ ആവേശം മനസിലാക്കണമെങ്കിൽ അവ നേരിട്ട് കണ്ട്  അനുഭവിച്ചറിയുക തന്നെ വേണം.

District Tourism Promotion Councils KTDC Thenmala Ecotourism Promotion Society BRDC Sargaalaya SIHMK Responsible Tourism Mission KITTS Adventure Tourism Muziris Heritage saathi nidhi Sahapedia

Toll free No: 1-800-425-4747 (Within India only)

Department of Tourism, Government of Kerala, Park View, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695 033
Phone: +91 471 2321132, Fax: +91 471 2322279, E-mail: info@keralatourism.org.
All rights reserved © Kerala Tourism 2021. Copyright | Terms of Use | Cookie Policy | Contact Us.
Developed & Maintained by Invis Multimedia.
×
This wesbite is also available in English language. Visit Close